همه چیز در مورد نیلینگ (3)

10 / 10
از 1 کاربر

بررسی میدانی محل اجرای نیلینگ


یاسر عبداللهی

  

مقدمه

به طور کلی بررسی و تست میدانی جهت اجرای سیستم های نیلینگ به سه مرحله قابل تقسیم است: (1) مطالعات کتابخانه ای، (2) بازدید و شناسایی میدانی، (3) جمع آوری داده های میدانی شامل اطلاعات و نتایج آزمایشگاهی خاک محل، و (4) پیگیری و مرور مکرر بررسی های انجام شده و فرضیات طراحی حین ساخت. در این نوشتار به بررسی و تست میدانی می پردازیم تا قابلیت اجرا و پایایی نیلینگ را ارزیابی کنیم.

 

قابلیت اجرای نیلینگ

در طراحی نیلینگ، طراحان باید جهت اطمینان از عملیاتی و اجرایی بودن طرح، ملاحظات لازم جهت قابلیت اجرای نیلینگ را مد نظر قرار دهند. قابلیت اجرا و عملیاتی بودن یک سیستم نیلینگ تا حد زیادی بستگی به شرایط خاک و آب زیرزمینی دارد. برای مثال شانس بروز مشکل نشت بیش از حد گروت حین نصب نیلینگ در خاک های با مصالح درشت و خشن با میزان نسبتا کم رس یا سیلت و خلل و فرج بین دانه ای متوسط تا زیاد، بسیار زیاد است. شرایط ژئولوژیکی زیر مستعد بروز مشکل نشت بیش از حد گروت حین اجرای نیلینگ است:

الف- خاکریزی شامل مقادیر زیادی از مصالح درشت دانه مثل سنگ های تخت، شن و ماسه.

ب- رسوبات رودخانه ای با مقادیر زیادی درشت دانه.

ج- حفره های حاصل از فرسایش که ممکن است بخشی از آنها خالی مانده و نفوذپذیر باشد.

د- مرز بین دو مصالح خاکی مختلف که هوازده و فرسوده شده باشد.

ه- شکاف های ناشی از زمین لغزش، ترک های کششی و دیگر موارد مرتبط با تغییر شکل که ممکن است فضای توخالی یا فضایی که با مصالح نامناسب پر شده باشد، ایجاد نمایند.

و- مجراهای زهکشی عبوری از شیب ها که ممکن است در آنها مصالح نامناسب وجود داشته باشد و نشتی از طریق آنها اتفاق بیفتد.

گروت نشت پیدا کرده می تواند به حفره های موجود در خاک نفوذ کرده و مانعی جهت عبور آب زیرزمینی پیرامون سیستم نیلینگ باشد. جمع آوری اطلاعات کافی در مورد خاک و آب زیرزمینی بستری جهت فرمولاسیون طراحی سیستم نیلینگ فراهم می آورد. چنانچه نگرانی از ایجاد مانع در برابر آب زیرزمینی به واسطه اجرای نیلینگ باشد، باید فشارسنج هایی در محل های مناسب نصب و برای مدتی طولانی جهت اطمینان از عدم عملکرد نامناسب کنترل گردند.   

عملیات مته زنی با طول بلند ممکن است منجر به مشکلاتی نظیر فروریزش خاک یا قطعات سنگ در امتداد مجرای مته زنی و نشت مقادیر زیادی گروت گردد که این امر می تواند در کیفیت سیستم نیلینگ تاثیر نامناسب داشته باشد. در شرایطی که سیستم نیلینگ به صورت بلند و نزدیک به هم طراحی شده است، بهتر است قبل از اجرای نیلینگ یک تست میدانی جهت اجرا انجام شود. با محل یابی درست و انجام صحیح این تست اجرایی، اطلاعات خوبی از محل های دارای پتانسیل فروریزش و نشت زیاد گروت بدست می آید که می تواند در برطرف نمودن نقایص طراحی و پیشگیری از مشکلات اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. باید دقت شود که هرگز نباید به خاکی اطمینان نمود که در مجاورت آن عملیات نیلینگ با موفقیت اجرا شده است. این قضیه نباید دلیلی برای عدم بررسی های میدانی و تست های اجرایی باشد.  

 

پایایی و دوام نیلینگ

خوردگی در میله فولادی دوام و پایایی سیستم نیلینگ را کاهش می دهد. شرایط متفاوت خاک درجات مختلفی از پتانسیل خوردگی را تحمیل می نماید. درک میزان تهاجمی بودن خاک در یک سایت اجرای نیلینگ به منظور فراهم کردن حفاظت مناسب در برابر خوردگی از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی میزان خورندگی در نیلینگ های فولادی بستگی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل دارد. خصوصیات فیزیکی شامل مواردی است که نفوذپذیری خاک را در برابر آب و هوا کنترل می کند. خاک های ریزدانه مانند سیلت و رس، به دلیل نگهداری رطوبت در خود به طور بالقوه خورنده تر از خاک های درشت دانه مثل شن و ماسه هستند. خصوصیات شیمیایی شامل مواردی است که مرتبط با قابلیت خاک جهت ایجاد خاصیت الکترولیتی و فعالیت های شیمیایی تسهیل کننده خورندگی نظیر اسیدی بودن، تراکم اکسیژن و نمک های نامحلول و دارا بودن منشاء آلی و محتویات باکتری می باشد.

خاک یک محل تهاجمی شناخته می شود اگر:

الف) محل موردنظر تحت تاثیر نشت یا تخلیه مایعاتی از ساخت و سازهای قدیمی (مانند خانه های ویلایی)، سیستم های تصفیه فاضلاب (مانند سپتیک تانک)، تاسیسات صنعتی (مانند ایستگاه های پمپاژ مواد نفتی و کارخانجات شیمیایی)، مزارع نگهداری حیوانات و کشتارگاه ها، و مزارع تحت کشت محصولات کشاورزی باشد یا در آینده امکان آن محتمل باشد.

ب) علایم نشت آب از لوله های آب و فاضلاب در محل موردنظر وجود داشته باشد.

ج) محل موردنظر در مجاورت منابع جریان الکتریکی مانند پست برق و سیستم های ریل برقی قرار داشته باشد.

 

ارزیابی میزان تهاجمی بودن خاک

یک ارزیابی دقیق می تواند به وسیله آزمایش های فیزیکی و شیمیایی، بررسی رکوردهای خاک محل موردنظر و مشاهدات میدانی انجام شود. نوع ارزیابی ارائه شده در اینجا مبتنی بر یک سیستم امتیازدهی ارائه شده توسط ایر و لویس (1987) می باشد که برای مطابقت با شرایط محلی اصلاحاتی در آن انجام شده باشد. در این سیستم ارزیابی میزان تهاجم خاک به چهار دسته مطابق جدول 3-1 تقسیم بندی شده است. این طبقه بندی بر اساس امتیاز کلی تعیین شده جدول ارزیابی میزان تهاجم خاک (جدول 3-2) می باشد. امتیاز کلی یک نمونه خاک برابر با مجموع امتیازهای تخصیص داده شده به هر پارامتر این جدول می باشد.

 

جدول3-1 طبقه بندی میزان تهاجم خاک

طبقه بندی تهاجم خاک

امتیاز کلی بدست آمده از جدول ارزیابی میزان تهاجم خاک

غیر تهاجمی

>0

نسبتا تهاجمی

1- تا 4-

تهاجمی

5- تا 10-

شدیدا تهاجمی

<-11

     

جدول 3-2 ارزیابی میزان تهاجم خاک

خصوصیت

مقدار اندازه گیری شده

امتیاز

ترکیب خاک

میزان عبوری از الک 63 میکرومتر کمتر از 10%، شاخص PI میزان عبوری از 425 میکرومتر کمتر از 2 و محتویات مواد آلی کمتر از 1%

2

میزان عبوری از الک 63 میکرومتر مابین 10% و 75%، میزان عبوری از الک 2 میکرومتر کمتر از 10% و شاخص PI میزان عبوری از 425 میکرومتر کمتر از 6 و محتویات مواد آلی کمتر از 1%

0

هر نوع دانه بندی، شاخص PI میزان عبوری از 425 میکرومتر کمتر از 15، و محتویات مواد آلی کمتر از 1%

-2

هر نوع دانه بندی، شاخص PI میزان عبوری از 425 میکرومتر بیشتر از 15، و محتویات مواد آلی کمتر از 1%

-4

هر نوع دانه بندی، و محتویات مواد آلی کمتر از 1%

-4

مقاومت الکتریکی (ohm-cm)

10000<

0

3000<R<10000

-1

1000<R<3000

-2

100<R<1000

-3

<100

-4

رطوبت

<20%

0

>20%

-1

موقعیت نسبت

به سطح آب زیرزمینی

بالاتر از سطح آب زیرزمینی منطقه و بدون هیچگونه جریان یا نشت دوره ای

1

نقاط با جریان آب یا نشت دوره ای

-1

برابر با سطح آب زیرزمینی منطقه همراه با جریان و نشت ثابت آب

-4

PH

6<PH<9

0

5<PH<6

-1

4<PH<5 or 9<PH<10

-2

PH<4 or PH>10

به توضیحات رجوع شود

دارا بودن سولفات محلول (ppm)

<200

0

200<SS<500

-1

500<SS<1000

-2

>1000

-3

خاکریزی غیرمهندسی

وجود ندارد

0

وجود دارد

-4

دارای بودن یون کلراید (ppm)

<100

0

100<SS<300

-1

300<SS<500

-2

>500

-4

توضیحات: اگر مقدار PH کمتر از 4 یا بیشتر از 10 باشد، خاک محل باید بدون توجه به آیتم های دیگر جدول تهاجمی در نظر گرفته شود.

 

 

مطالب مرتبط: نیلینگ (1)، نیلینگ (2)

 

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است. 

  

ارسال نظر

ابراهیم جوان نی ... : تشکر
3 0
بسیار مفید بود. ممنون
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()